Gör en radonmätning – det är viktigt!

Radonmätning är det enda sättet att säkerställa att inomhusmiljön är fri från radon. Långvarig exponering för höga halter av radon ökar risken för lungcancer. I Sverige drabbas cirka 500 personer årligen av lungcancer på grund av radon. Det är därför viktigt att utföra regelbundna radonmätningar för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och vidta åtgärder om radonhalterna är för höga.

Radon är en radioaktiv gas som är osynlig och luktfri. Gasen förekommer naturligt i mark och vatten och kan tränga in i byggnader genom sprickor i grunden. Vanligtvis är det radon från marken som utgör den största källan till radonexponering i våra hem och byggnader. Om man andas in gasen i höga nivåer under en längre tid kan det leda till lungcancer, och det är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning.

För att minska risken för radonexponering är det rekommenderat att man mäter radonhalten i sitt hem och vidtar åtgärder om nivåerna är för höga. I Sverige har en gräns satts för högsta radonhalt i inomhusmiljöer, som är 200 bq/m3.

För att upptäcka radon i inomhusmiljöer behöver man genomföra en radonmätning med en radonmätare. Det är endast genom mätning som man kan fastställa radonhalten i hemmet eller byggnaden. Långtidsmätning är den mest tillförlitliga metoden och ger ett årsmedelvärde. För att genomföra en långtidsmätning behöver mätaren placeras ut under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. En korttidsmätning ger en indikation på radonhalterna och bör endast användas som rådgivande.

Det rekommenderas att man genomför en radonmätning vid olika tillfällen, exempelvis vid husköp, vid om- eller tillbyggnation, vid förändringar i ventilation- eller uppvärmningssystemet, vid nybyggnation, om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen, eller om man misstänker att det finns radon i inomhusmiljön.

Det finns flera sätt att sanera radon, vilket beror på varifrån radonhalten kommer.

Om radon kommer från marken kan sanering göras genom radonsug, radonbrunnar eller tätningar. Den vanligaste metoden för att sänka radonhalten inomhus när det gäller radon från marken är att installera en radonsug.

Om radonhalten kommer från byggmaterial (blåbetong) behöver luftomsättningen ökas genom installation eller förbättring av ventilationen.

När det gäller radon i hushållsvattnet behöver vattnet luftas innan det tas in i huset.